Informace k usnesení vlády ČR o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Vážení rodiče, Moravskoslezský kraj určil naši školu v době uzavření 1. stupně ZŠ, PT a ŠD jako školu a školské zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí. Jedná se o děti ve věku od 3 – do 10 let. Děti budou po dobu péče ve škole zařazeni do on-line výuky nebo budou ve skupinkách pod dohledem pedagogických pracovníků. Během tohoto období je poskytnuta tento žákům strava zdarma ve školní jídelně (oběd). Časový rozsah péče je určen v pracovní dny od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 od 6.00 hod do 18.00 hod. Přehled vybraných profesí: zaměstnanci
− bezpečnostních sborů;
− obecní policie;
− poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
− příslušníci ozbrojených sil;
− zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
− zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;
V případě zájmu umístění vašeho dítěte v naší škole po dobu uzavření škol, zašlete žádost o péči s následujícími údaji:
jméno a příjmení žáka, datum narození, ročník, trvalé bydliště, email a telefon na zákonného zástupce dítěte, doba pobytu dítěte ve škole (od do datum, od do čas). Lze později upravit po dohodě s určeným pedagogickým pracovníkem školy. Žádost zasílejte elektronicky (pokud možno s předstihem) na email: administrativa@zsjablunkov.cz. Formulář žádosti lze stáhnout na webových stránkách školy. K žádosti je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele zákonného zástupce o zaměstnání v příslušné profesi.

Přerušení provozu tělocvičen externím uživatelům

Ředitel školy oznamuje, že v době od 1. října do 31. října 2020 bude provoz tělocvičen základní školy určeným k nájmu externím uživatelům přerušen z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR a nařízeným opatřením MZ ČR omezující jejich běžný provoz. Děkujeme za pochopení.

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

již se nám uzavírá čas letních prázdnin a s ním snad doba omezeného provozu školy z důvodu pandemie koronaviru.  V novém školním roce jsme připraveni na různá hygienická opatření, která nám doporučují MŠMT, MZ a KHS Moravskoslezského kraje. Tedy uděláme pro bezpečnost a ochranu zdraví našich žáků vše, co bude v našich silách. Abychom dodrželi nařízená opatření, bude cizím osobám a zákonným zástupcům přístup do společných prostor školy omezen. Pokud si budete potřebovat vyřídit záležitosti na sekretariátu školy anebo s pedagogy, zvoňte u hlavních vchodů obou pavilonů, kde vás pověření zaměstnanci po uvedení důvodu vpustí do školy. Z důvodu zjednodušení organizace návštěv ve škole žádáme zákonné zástupce, aby si schůzky s pedagogy domlouvali dopředu telefonicky nebo prostřednictvím informačního systému školy Edupage. Děkuji za pochopení.

Organizace nového školního roku – menu.

Žáci 2. – 9. ročníku a speciálních tříd – 1. 9. 2020

Vyučování pro žáky 2. – 9. ročníku a žáky speciálních tříd začíná v úterý 1. září 2020 v 7.50 hod. Škola se otevírá v 7.30 hod a žáci budou vcházet do budovy školy určenými vchody do šaten. Žáky 6. ročníku budou očekávat jejich třídní učitelé před školou, kde si žáky rozdělí dle tříd a přiřadí jim šatní skříňky. Vyučování žáků na 1. stupni bude ukončeno v 11.30 hod a na 2. stupni ve 11.30 hod. Abychom dodrželi pravidla ochrany zdraví našich žáků a zaměstnanců školy, bude přístup rodičů do šaten žáků zcela omezen.

Žáci 1. ročníku a přípravné třídy – 1. 9. 2020

Rodiče s prvňáčky a dětmi z přípravné třídy budeme očekávat v 8.00 hod. Před vstupem do šaten vás třídní učitelky rozdělí do skupin podle tříd a zavedou vás do kmenových učeben. Tam proběhne slavnostní přivítání a budou vám předány důležité informace k dalšímu průběhu vyučování. Abychom dodrželi pravidla ochrany zdraví našich žáků a zaměstnanců školy, bude moci doprovázet dítě v budově školy pouze 1 zákonný zástupce! Předpokládaný konec vyučování bude v 10.00 hod.

Školní družina

1. září 2020 proběhnou rovněž zápisy do školní družiny na školní rok 2020/2021. Dítě můžete zapsat od 7.30 hod do 12.00 hod ve vestibulu pavilonu E – budova 1. stupně (viz směrové tabulky). Školní družina bude v provozu od 2. září 2020, včetně ranní družiny dle vnitřního řádu ŠD, tzn. od 6.00 hod do 17.00 hod. Od úterý 3. 9. 2019 bude školní družina v provozu dle upraveného vnitřního řádu ŠD, tzn. od 6.00 hod do 17.00 hod. Školní družinu mohou rovněž využívat i děti z přípravné třídy. O pravidlech vyzvedávání dětí ze školní družiny budete informování u zápisu.

Školní jídelna

Během 1. školního dne máte možnost si zajistit přihlášení dětí ke školnímu stravování v jídelně. Paní ředitelka Lancová vám doporučuje využít poslední srpnový týden k zajištění stravování nových žáků v jídelně. Rodiče dětí přípravné třídy si mohou zajistit i svačinky dle ceníku školní jídelny. K zápisu dětí ke školnímu stravování využívejte vchod do školní jídelny – ze zadní časti školního areálu. Jiným vchodem není možné do budovy školy vstupovat. Stravování ve školní jídelně bude zahájeno od 2. září 2020.

Vyučování ve středu 2. 9. 2020

Téma: Třídnické práce, projekt třídní řád

Přípravná třída – 7,50 – 11,00 hod, následuje oběd, školní družina (8,30 hod – svačina)

1. roč. – 7,50 – 11,00 hod, následuje oběd, školní družina

2. – 5. roč. – 7,50 – 11,30 hod, následuje oběd, školní družina

Speciální třídy – 7,50 – 11,30, následuje oběd, školní družina

6. a 7. ročník: 7,50 – 12,45 hod, následuje oběd
8. a 9. ročník: 7,50 – 12,30 hod, následuje oběd

Od 3. 9. 2020 – výuka podle rozvrhu, který najdete v odkazu elektronický informační systém, který průběžně sledujte po celou dobu školního roku.

Přejeme všem úspěšný vstup do nového školního roku.

                                                                                              Mgr. Pavel Kantor