Podpora speciálních tříd v Jablunkově

Speciální třídy zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami patří k Jablunkovu již neodmyslitelně. Ať už fungovaly v samostatně zřízené škole – Zvláštní škola Jablunkov, nebo jako odloučené pracoviště Základní školy speciální v Třinci. Od 1. 1. 2007 byly tyto třídy přiřazeny pod naší školu v Jablunkově. Postupem času v těchto třídách začalo docházet ke snižování počtu žáků. V současnosti vyučujeme pouze ve dvou třídách celkem 12 žáků, když nebereme v úvahu logopedické třídy, které jsme zřídili od 1. 9. 2010.

Současný model financování speciálních tříd MŠMT ČR nedostatečně pokrývá náklady na provoz těchto tříd a byli jsme nuceni v posledních třech letech žádat zřizovatele o dofinancování. Zřizovatel na základě žádosti školy a zejména rodičů žáků speciálních tříd myšlenku zachování těchto tříd podpořil a rovněž požádal zástupce okolních obcí, jejichž žáci navštěvují tyto třídy, o podporu spolufinancováním.

Podpora v roce 2017  Kč
Mosty u Jablunkova 220.000,-
Jablunkov – zřizovatel 260.850,-

Základní škola Jablunkov a rodiče žáků speciálních tříd děkují za podporu existence speciálních tříd v Jablunkově.

Zveřejnění rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu

Zveřejňujeme povinný dokument na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákona č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti.

Návrh rozpočtu organizace na rok 2018

Rozpočet na rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020

Volby do školské rady ZŠ Jablunkov – období 2017 – 2020

Vážení rodiče,

dne 16. listopadu 2017 proběhnou volby do Školské rady pracující při Základní škole v Jablunkově. Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.
Žádáme proto všechny rodiče, kteří mají zájem pracovat ve školské radě, aby informovali zástupce školy Mgr. Magdu Kluzovou nejpozději do 27. 10. 2017 písemnou formou do zprávy v EIS školy (Edupage) nebo na mail magda.kluzova@zsjablunkov.cz, popřípadě telefonicky na sekretariát školy, telefon 558 358 231.

Školská rada podle školského zákona je zřízena na každé škole a z právního hlediska je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada má tyto pravomoci:

 1. vyjadřuje se k návrhům vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
 2. schvaluje výroční zprávu školy
 3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 5. projednává návrh rozpočtu na provozní náklady školy na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 6. podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu a dalším orgánům státní správy

Rada školy se schází alespoň dvakrát ročně a její funkční období je tříleté. Ředitel školy nemůže být jejím členem.

Podle rozhodnutí zřizovatele má školská rada 6 členů:

 • 2 členové – zřizovatel (jmenováni)
 • 2 členové – pedagogičtí pracovníci školy (voleni PP školy)
 • 2 členové – zákonní zástupci nezletilých žáků školy (voleni zákonnými zástupci žáků školy)

Volby 2 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků se konají 16. 11. 2017.

Pevně doufáme, že aktivně přispějete k ustanovení školské rady, jejíž činnost přispěje ke zkvalitnění výchovy a vzdělání na naší základní škole.

Mgr. Pavel Kantor, ředitel školy

Třídní schůzky – 1. čtvrtletí školního roku 2017/2018 a členská schůze SRPŠ

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 16. 11. 2017 v 15.45 hod v kmenových třídách žáků školy. Před třídními schůzkami se uskuteční členská schůze SRPŠ v 15.00 hod ve školní jídelně, kde se dozvíte zajímavé informace o činnosti spolku (členské příspěvky na rok 2018, čerpání rozpočtu 2017 a schválení nového rozpočtu na rok 2018).

Projekt Ovoce do škol a Mléko do škol

V rámci podpory spotřeby mléka, ovoce a zeleniny je naše škola již několik let zapojena do projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Při jejich realizaci spolupracujeme s firmou COME vending s.r.o., která u nás také provozuje chladící automaty Happysnack.

Letos tento projekt doznal významné změny, jsou do něj nově kromě 1. stupně zapojeni i žáci od šesté do deváté třídy. V rámci projektu budou žáci naší školy dostávat dvakrát měsíčně zdarma  neochucené polotučné mléko v kelímku 250ml a dvakrát měsíčně ovoce, zeleninu nebo ovocnou šťávu či džus. Lze předpokládat, že od listopadu se budou distribuovat i jiné produkty: čerstvé sýry, jogurty, acidofilní mléka, vybrané produkty v BIO kvalitě. Mléko a ovoce mají žáci spotřebovat nejlépe hned ve škole.

Nové zprávy o projektu můžete sledovat na webu www.happysnack.cz

Informace o projektu jsou také k dispozici na webu SZIF – Státního zemědělského intervenčního fondu – http://www.szif.cz/irj/portal/szif/podpora-spotreby-skolniho-mleka.

Výuka římskokatolického náboženství ve školním roce 2017/2018

Výuka náboženství 2017/2018

Ročník Den Čas
1. Pondělí 11. 40 – 12. 25
2. Středa 11. 40 – 12. 25
3. Středa 12. 35 – 13. 20
4. Úterý 12. 35 – 13. 20
5. Pondělí 12. 35 – 13. 20
6. Úterý 13. 50 – 14. 35
7. Úterý 13. 50 – 14. 35
8. Středa 13. 50 – 14. 35
9. Středa 13. 50 – 14. 35

Přihláška do římskokatolického náboženství ke stažení

Informace k zahájení nového školního roku 2017/2018

Vážení rodiče, milí žáci,

již se nám uzavírá čas letních prázdnin, tzn., že nový školní rok (organizaci najdete v menu) klepe na dveře. Další období vyučování začíná v pondělí 4. září 2017 v 7.50 hod. Škola se otevírá v 7.30 hod, jak je již naší tradicí. Naše prvňáčky s rodiči budeme očekávat ve školní jídelně v přízemí budovy a slavnostní přivítání zahájíme v 8.00 hod. Rodiče s prvňáčky vstupují do školy hlavním vchodem, který bude otevřený, ostatní žáci určenými vchody do šaten. Ukončení výuky žáků 1. stupně bude v pondělí v 9.30 hod a žáci odcházejí domů, jelikož školní jídelna ani školní družina nejsou 1. školní den v provozu. Během 1. školního dne si rodiče zajištují přihlášení dětí do školní družiny a ke školnímu stravování v jídelně. Od úterý 5. 9. 2017 bude školní družina v provozu. Další informace pro žáky 1. stupně a speciálních tříd k vyučování od úterý 5. 9. do pátku 8. 9. 2017:

Třídnické práce, projekt třídní řád, seznámení s elektronickým informačním systémem školy (4. a 5. ročník)

 1. roč. – 7,50 – 11,10 hod, následuje oběd
 2. roč. – 7,50 – 11,25 hod, následuje oběd
 3. roč. – 7,50 – 11,25 hod, následuje oběd
 4. roč. – 7,50 – 11,40 hod, následuje oběd
 5. roč. – 7,50 – 11,40 hod, následuje oběd

Speciální třídy – 7,50 – 11,30, následuje oběd

Od 11. 9. 2017 – výuka podle rozvrhu.

Žáci 2. stupně v pondělí 4. 9. 2017 zahajují výuku rovněž v 7.50 hod. Výuka bude ukončena v 9.30 hod s výjímkou žáků 6. ročníku, kteří zůstávají ve škole do 10.30 hod z důvodu seznámení s učiteli 2. stupně a pravidly ve školní jídelně. Ráno budou čekat naše nové šesťáky v šatně jejich třídní učitelé a odvedou je do tříd. Další informace pro žáky 2. stupně:

Třídnické práce, projekt třídní řád, beseda, seznámení s elektronickým informačním systémem školy

5. 9. – 7. 9. 2017:         6. a 7. ročník: 7,50 – 12,30 hod, následuje oběd
8. a 9. ročník: 7,50 – 12,15 hod, následuje oběd

8. 9. 2017:                   6. – 9. ročník: projekt sportovní den
7,50 – 12,20 hod, následuje oběd

Od 11. 9. 2017 výuka podle rozvrhu.

Přejeme všem úspěšný vstup do nového školního roku.