Informace školy k provozu po dobu uzavření školní jídelny

Informace školy k provozu v následujících dnech
Z důvodů provozně – hygienických bude v úterý 23.1.2018 Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190, nadále uzavřena. Od středy bude provoz zajišťován pro školy a školská zařízení náhradními zaměstnanci. Bližší informace o provozu ŠJ budou postupně doplňovány na: www.jidelnajablunkov.cz
Z důvodu uzavření ŠJ, bude v úterý 23. 1. 2018 zrušen provoz odpolední družiny a všech zájmových kroužků, od středy družina bude fungovat beze změn.
Výuka dětí 1. stupně, speciálních tříd bude v úterý beze změn dle rozvrhu, kromě 9. C, kde bude zrušena odpolední výuka.
Žáci na 2. stupni se budou vyučovat v 6. a 7. ročníku beze změny – do 13.20, v 8. a 9. ročníku bude zrušena výuka 7. a 8. hodinu, tzn. výuka jim končí po 5. vyučovací hodině – 12.25 h. Od středy výuka probíhá bez změn, včetně odpoledních zájmových aktivit.

Podpora speciálních tříd v Jablunkově

Speciální třídy zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami patří k Jablunkovu již neodmyslitelně. Ať už fungovaly v samostatně zřízené škole – Zvláštní škola Jablunkov, nebo jako odloučené pracoviště Základní školy speciální v Třinci. Od 1. 1. 2007 byly tyto třídy přiřazeny pod naší školu v Jablunkově. Postupem času v těchto třídách začalo docházet ke snižování počtu žáků. V současnosti vyučujeme pouze ve dvou třídách celkem 12 žáků, když nebereme v úvahu logopedické třídy, které jsme zřídili od 1. 9. 2010.

Současný model financování speciálních tříd MŠMT ČR nedostatečně pokrývá náklady na provoz těchto tříd a byli jsme nuceni v posledních třech letech žádat zřizovatele o dofinancování. Zřizovatel na základě žádosti školy a zejména rodičů žáků speciálních tříd myšlenku zachování těchto tříd podpořil a rovněž požádal zástupce okolních obcí, jejichž žáci navštěvují tyto třídy, o podporu spolufinancováním.

Podpora v roce 2017  Kč
Mosty u Jablunkova 220.000,-
Jablunkov – zřizovatel 260.850,-

Základní škola Jablunkov a rodiče žáků speciálních tříd děkují za podporu existence speciálních tříd v Jablunkově.

Zveřejnění rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu

Zveřejňujeme povinný dokument na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákona č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti.

Návrh rozpočtu organizace na rok 2018

Rozpočet na rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020

Volby do školské rady ZŠ Jablunkov – období 2017 – 2020

Vážení rodiče,

dne 16. listopadu 2017 proběhnou volby do Školské rady pracující při Základní škole v Jablunkově. Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.
Žádáme proto všechny rodiče, kteří mají zájem pracovat ve školské radě, aby informovali zástupce školy Mgr. Magdu Kluzovou nejpozději do 27. 10. 2017 písemnou formou do zprávy v EIS školy (Edupage) nebo na mail magda.kluzova@zsjablunkov.cz, popřípadě telefonicky na sekretariát školy, telefon 558 358 231.

Školská rada podle školského zákona je zřízena na každé škole a z právního hlediska je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada má tyto pravomoci:

 1. vyjadřuje se k návrhům vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
 2. schvaluje výroční zprávu školy
 3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 5. projednává návrh rozpočtu na provozní náklady školy na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 6. podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu a dalším orgánům státní správy

Rada školy se schází alespoň dvakrát ročně a její funkční období je tříleté. Ředitel školy nemůže být jejím členem.

Podle rozhodnutí zřizovatele má školská rada 6 členů:

 • 2 členové – zřizovatel (jmenováni)
 • 2 členové – pedagogičtí pracovníci školy (voleni PP školy)
 • 2 členové – zákonní zástupci nezletilých žáků školy (voleni zákonnými zástupci žáků školy)

Volby 2 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků se konají 16. 11. 2017.

Pevně doufáme, že aktivně přispějete k ustanovení školské rady, jejíž činnost přispěje ke zkvalitnění výchovy a vzdělání na naší základní škole.

Mgr. Pavel Kantor, ředitel školy

Třídní schůzky – 1. čtvrtletí školního roku 2017/2018 a členská schůze SRPŠ

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 16. 11. 2017 v 15.45 hod v kmenových třídách žáků školy. Před třídními schůzkami se uskuteční členská schůze SRPŠ v 15.00 hod ve školní jídelně, kde se dozvíte zajímavé informace o činnosti spolku (členské příspěvky na rok 2018, čerpání rozpočtu 2017 a schválení nového rozpočtu na rok 2018).