Vážení rodiče, Moravskoslezský kraj určil naši školu v době uzavření 1. stupně ZŠ, PT a ŠD jako školu a školské zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí. Jedná se o děti ve věku od 3 – do 10 let. Děti budou po dobu péče ve škole zařazeni do on-line výuky nebo budou ve skupinkách pod dohledem pedagogických pracovníků. Během tohoto období je poskytnuta tento žákům strava zdarma ve školní jídelně (oběd). Časový rozsah péče je určen v pracovní dny od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 od 6.00 hod do 18.00 hod. Přehled vybraných profesí: zaměstnanci
− bezpečnostních sborů;
− obecní policie;
− poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
− příslušníci ozbrojených sil;
− zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
− zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;
V případě zájmu umístění vašeho dítěte v naší škole po dobu uzavření škol, zašlete žádost o péči s následujícími údaji:
jméno a příjmení žáka, datum narození, ročník, trvalé bydliště, email a telefon na zákonného zástupce dítěte, doba pobytu dítěte ve škole (od do datum, od do čas). Lze později upravit po dohodě s určeným pedagogickým pracovníkem školy. Žádost zasílejte elektronicky (pokud možno s předstihem) na email: administrativa@zsjablunkov.cz. Formulář žádosti lze stáhnout na webových stránkách školy. K žádosti je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele zákonného zástupce o zaměstnání v příslušné profesi.