Vážení rodiče,

dne 16. listopadu 2017 proběhnou volby do Školské rady pracující při Základní škole v Jablunkově. Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.
Žádáme proto všechny rodiče, kteří mají zájem pracovat ve školské radě, aby informovali zástupce školy Mgr. Magdu Kluzovou nejpozději do 27. 10. 2017 písemnou formou do zprávy v EIS školy (Edupage) nebo na mail magda.kluzova@zsjablunkov.cz, popřípadě telefonicky na sekretariát školy, telefon 558 358 231.

Školská rada podle školského zákona je zřízena na každé škole a z právního hlediska je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada má tyto pravomoci:

 1. vyjadřuje se k návrhům vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování
 2. schvaluje výroční zprávu školy
 3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 5. projednává návrh rozpočtu na provozní náklady školy na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 6. podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu a dalším orgánům státní správy

Rada školy se schází alespoň dvakrát ročně a její funkční období je tříleté. Ředitel školy nemůže být jejím členem.

Podle rozhodnutí zřizovatele má školská rada 6 členů:

 • 2 členové – zřizovatel (jmenováni)
 • 2 členové – pedagogičtí pracovníci školy (voleni PP školy)
 • 2 členové – zákonní zástupci nezletilých žáků školy (voleni zákonnými zástupci žáků školy)

Volby 2 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků se konají 16. 11. 2017.

Pevně doufáme, že aktivně přispějete k ustanovení školské rady, jejíž činnost přispěje ke zkvalitnění výchovy a vzdělání na naší základní škole.

Mgr. Pavel Kantor, ředitel školy