Program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy 02_16_032
Výzva

Výzva č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj

škol II  v prioritní ose 3 OP

Projekt Beskydy pod lupou
Č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008251
Období realizace 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021
Příjemce dotace projektu Infinity – progress z.s.
Spolupracující subjekty

Mateřská škola Mosty u Jablunkova

Mateřská škola Jablunkov

Základní škola Jablunkov

Základní škola  H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov

Základní a mateřská škola Písek

Anotace projektu:

Cílem projektu je propojení formálního a neformálního vzdělávání za účelem vytvoření, ověření a evaluace programu pro děti MŠ a žáky ZŠ regionu Jablunkovska v oblasti EVVO a přírodovědného vzdělávání vedoucí k posílení klíčových kompetencí. Podpořeni budou také pedagogičtí pracovníci a pracovníci neformálního vzdělávání formou kolegiální podpory a vzděláváním. Dojde k navázání partnerství mezi 5 školami a 1 organizací neformálního vzdělávání, podpořeno bude 750 dětí a žáků a 20 pracovníků.

Dílčí cíle projektu:

 • vytvoření a ověření 12 atraktivních programů v oblasti přírodovědného vzdělávání a EVVO
 • u dětí a žáků posílení kompetencí schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, kulturní povědomí a vyjádření
 • podpora rozvoje pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí, metod propojování formálního a neformálního vzdělávání a znalostí potřebných pro tvorbu programů
 • nastartování kolegiální formy podpory
 • proškolení pracovníků v akreditovaných programech
 • zvyšování pozitivního přístupu a sounáležitosti s regionem, budování odpovědnosti za region
 • osobnostní a tvůrčí rozvoj jednotlivců CS
 • podpora integrace znevýhodněních osob, vytvoření specifického programu pro děti se SVP
 • vytváření koncepční, metodické, koordinační, evaluační a vzdělávací činnosti
 • vytváření kvalitní vzdělávací nabídky ve spolupráci s jinými odbornými institucemi
 • spolupráce s dalšími organizacemi na rozvoji kvalitní nabídky programů pro děti a mládež v Moravskoslezském kraji
 • podpora začlenění aktivit v rámci ŠVP
 • rozšíření nabídky volnočasových aktivit