Studium preventisty a další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence

 

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace získala rozhodnutím zastupitelstva kraje svým usnesením č. 4/327 ze dne 15. 6. 2017 dotaci z dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-u-deti-a-mladeze-pro-skolni-rok-2017-2018-89267/

 

  1. Název programu (kód)- KUMSX01RSYRW
  2. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu je:

  1. seznámit pedagogy 1. stupně ZŠ Jablunkov v 8 vyučovacích hodinách s možnými příčinami, které vedou ke stanovení diagnózy ADHD a jak mohou rozdílné příčiny potíží ovlivnit práci s dětmi s diagnózou ADHD. Účastníci se seznámí se zásadami při práci s různými projevy potíží, metodami při stanovení cílů péče.
  2. V 8 vyučovacích hodinách nabídnout pedagogům 2. stupně možná témata třídnických hodin. Dále ukázka a trénink metod, technik, které jsou vhodné pro práci žáků, ujasnění efektivních a neefektivních způsobů jak komunikovat s okolím, vyjasnění rolí pedagoga při vedení třídnické hodiny. Kurz se zaměřen také na to, jaké techniky se v třídnických hodinách dají používat, aby si sami žáci uměli nastavit obsah třídnických hodin a učitel je jen doprovázel procesem.

 

Oba semináře dávají více prostoru k tréninku i podrobnější informaci k jednotlivým tematickým okruhům a jsou akreditované MŠMT. Povede je zkušená lektorka Mgr. Marie Komárová

  1. Účelem dotace je také studium metodika prevence, který rozšíří působnost školního poradenského pracoviště
  2. Zaměření projektu:

Projekt je zaměřený na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně specializačního studia pro školní metodiky prevence, supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti.

  1. Lokalizace programu

Místem realizace školení učitelů bude:

  1. ZŠ v Jablunkově, Lesní 190 příspěvková organizace, Lesní 190, 73991 Jablunkov
  2. Místem realizace studia k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů: KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27

v rozsahu studia- 250 hodin

 

  1. Financování:

Celkové plánované, uznatelné náklady (výdaje (zaokrouhlené na celé stokoruny) 38 900 Kč

Požadovaná výše dotace (zaokrouhlené na celé stokoruny)- 30 400 Kč