Školní poradenské pracoviště (ŠPP) spadá do oblasti poradenských služeb ve škole, které jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem a jejich týmem složeným z vybraných pedagogů školy.

„Nedají se zvládat velké problémy, ale těm malým se dá předcházet!“

Vedoucí ŠPP, výchovný poradce pro 2. stupeň ZŠMgr. Pavlína Szmeková
Konzultační hodinypondělí 7:30 – 8:30, 12:30 – 14:30
čtvrtek 14:00 – 15:30
Vedoucí učitel speciálních tříd, speciální pedagogMgr. Karina Sikorová
Konzultační hodinyúterý 15:00 – 16:30, středa 14:00 – 15:00
pátek 13:30 – 14:30
Výchovný poradce pro 1. stupeň ZŠMgr. Eva Lysková
Konzultační hodiny
Školní metodik prevence pro 2. stupeň ZŠMgr. René Pilch
Konzultační hodiny
Školní metodik prevence pro 1. stupeň ZŠMgr. Rostislav Gociek
Konzultační hodiny

Charakteristika a zajištění poradenských služeb ŠPP

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a
  s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Základní principy a zásady práce ve škole

 • poradenství a primární prevence jsou součástí každodenního života v naší škole,
 • dobré klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základními kameny prevence a realizují se s plnou podporou vedení školy a s podporou celého pedagogického sboru,
 • klíčovými osobami a nositeli poradenského a preventivního působení na naší škole jsou ředitel školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog a třídní učitelé, 
 • spolupracujícími subjekty jsou školská poradenská zařízení a nestátní neziskové organizace v širokém okolí školy, 
 • školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra) poskytují metodickou podporu naší škole, 
 • neziskové organizace nabízejí ucelené programy specifické prevence, které naše škola pravidelně využívá,
 • při výběru nabízených programů členové ŠPP pečlivě zjišťují reference jak o programu, tak i o organizaci,
 • všichni pedagogové v naší škole si plně uvědomují, že sebepromyšlenější program prevence nezabrání rizikovému vývoji některých žáků. Potom není v kompetenci školy problém vyřešit, ale delegovat péči o takového jedince jinam – obvykle pedagogicko-psychologickým poradnám nebo dalším zařízením, které posoudí další možnosti péče o takového jedince a škole doporučí konkrétní postup.