MSMT_logotyp_text_cz

Etická výchova na Základní škole v Jablunkově

Poskytovatel dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název rozvojového programu

Rozvojový program Podpora implementace Etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014

Anotace projektu

Projekt bude řešit potřebu dalšího vzdělávání minimálně 80% pedagogických pracovníků ZŠ Jablunkov v tématech etické výchovy. Vzdělávání bude uskutečňováno formou kurzů a workshopů zaměřených na témata etické výchovy. Projekt bude řešit potřebu inovace ŠVP – začlenění témat etické výchovy do vzdělávacího programu školy především prostřednictvím celoškolních a třídních projektů. Důležitou součástí projektu bude vznik Etického kodexu pedagoga školy a vznik strategie zásad pro uplatnění principů etické výchovy, která bude definovat učitele, jenž bude pro žáky vzorem v uznávání etických hodnot.

Cíle projektu:

Cíl 1.

  • Seznámení celého pedagogického sboru s principy a zásadami etické výchovy a návrhy pro jejich implementaci ve výchovně vzdělávacím procesu.
  • Praktická dovednost pedagogů aplikovat principy etické výchovy v komunikaci s třídními kolektivy a s rodiči.
  • Vznik Etického kodexu pedagoga školy a strategie pro uplatnění zásad a principů etické výchovy.

Cíl 2.

Začlenění výstupů etické výchovy průřezově v oblasti působení třídních učitelů i ve výuce ve všech předmětech, v oblasti působení vychovatelek školní družiny – praktická dovednost pedagogů aplikovat principy a výstupy etické výchovy.

Rozpočet projektu

125 000,- Kč (z toho 30% spolufinancuje škola)

Výstupy projektu

Výstup č. 1 – 42 proškolených pedagogů kurzy s tématikou etické výchovy, osvědčení o účasti
Výstup č. 2 – Etický kodex pedagoga ZŠ Jablunkov – dokument
Výstup č. 3 – Etická výchova na ZŠ Jablunkov – příloha ŠVP ZŠ Jablunkov
Výstup č. 4 – sborník metodického materiálu s tématikou etické výchovy, vytvořeného pedagogy ZŠ Jablunkov v rámci workshopů – 42 ks pracovních listů nebo digitálního učebního materiálu
Výstup č. 5 – dva projekty s tématikou etické výchovy v období září a prosinec 2014 – všichni žáci školy – výstupy budou recenzovány odborníkem na etickou výchovu EV o.p.s. a bude prezentován na webu školy jako příklad dobré praxe

Zveřejnění výstupů projektu