Logo ROP

Město Jablunkov v roce 2014 získalo dotaci na realizaci projektu „Moderní škola“ z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013“
www.rr-moravskoslezsko.cz

Název projektu Moderní škola
Prioritní osa 2 podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Číslo výzvy 2.1-30 Modernizace výuky na základních školách
Registrační číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/30.01660

Projekt je zaměřen na modernizaci a inovaci školního zázemí pro výuku přírodovědných předmětů, ICT a jazykovědy. V rámci projektu bude modernizováno vybavení Základní školy H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím a Základní školy Jablunkov, Lesní 190, příspěvkové organizace.

Vedení města Jablunkova společně se statutárními zástupci české i polské ZŠ v Jablunkově v rámci zkvalitňování výuky na základních školách připravili projekt pod názvem „Moderní škola“. Město následně předložilo žádost o podporu do ROP Moravskoslezsko. Projekt byl úspěšný a získal dotaci na realizaci.

Hlavní cíl projektu

  • modernizace výuky na české a polské ZŠ v Jablunkově s cílem zvýšit efektivitu rozvoje přírodovědné, ICT a jazykové gramotnosti žáků.

Specifické cíle

  • ZŠ Jablunkov Lesní – modernizace 1 stávající jazykové učebny formou její digitalizace, vznik 1 nové jazykové učebny, která bude vytvořena z důvodu navýšení počtu vyučovacích hodin dalšího cizího jazyka od školního roku 2013/2014, modernizace
    1 stávající odborné učebny (přírodovědné učebny) pro výuku přírodovědných předmětů Př, F, Ch, předmět Člověk, prostor a čas, vybavení 1 odborné zahradní učebny (altánu) používané pro výuku všech žáků obou stupňů a žáci v rámci přírodovědných kroužků.
  • Základní škola H.Sienkiewicze – modernizace 2 stávajících odborných učeben: učebny přírodopisu – zeměpisu a učebny fyziky – chemie

Předpokládané ukončení projektu – září 2015.

Žadatel a realizátor projektu:

Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov – www.jablunkov.cz

Školská zařízení:

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace – www.zsjablunkov.cz

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím – www.pzsjablunkov.cz

Financování:

Celkové náklady projektu: 2.799.472,97 Kč, vlastní vklad: 468.370,95 Kč (vlastní spolufinancování způsobilých výdajů 411.370,95 Kč)

Zdroje financování Celkové způsobilé výdaje (100%)
Podíl na celkových způsobilých výdajích projektu v %
Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR 2 331 102,02 85,0
Spolufinancování příjemcem