1.6.1936 započala firma Nekvasil z Prahy výstavbu nové budovy české měšťanské školy v blízkosti Alžbětinek.

Slavnostní otevření školy se konalo 12.9.1937. Na začátku školního roku 1938/1939 navštěvovalo českou školu 268 žáků. 1.10.1938 však přestalo na Těšínsku existovat české školství. Od října 1938 byla v budově polská měšťanská škola.

Ve školním roce 1939/1940 byly děti zařazeny do kurzů nebo do obecné školy, a to podle znalostí němčiny. Německou obecnou školu řídil bývalý polský učitel Jindřich Knoppek. Od ledna 1945 převzal vedení školy pan Josef Hubeňák. Škola byla ve zuboženém stavu. 20. a 21. června 1945 bylo přijato do měšťanské školy 107 chlapců a 75 děvčat. Byli rozděleni podle stáří. Do prvního oddělení byli zařazeni žáci 5. a 6. postupného ročníku, v druhém oddělení se učili žáci 7. postupného ročníku, ve třetím oddělení 8. postupného ročníku a ve čtvrtém oddělení žáci starší. Vyučování bylo zahájeno 25. června 1945. Žáky vyučovali učitelé: Josef Jedlička, Antonín Dřenzla, Jarmila Ošťádalová, a Jaroslav Pětroš. Školní rok byl ukončen 19.7.1945. Žákům byla vydána potvrzení o návštěvě školy.

Po válce musely být na základě úředního nařízení zápisy do českých a polských škol provedeny současně v jedné místnosti. Zápis se uskutečnil 18. a 19.7.1945 v místnosti české obecné školy, a to podle stáří žáků. Všichni žáci byli podrobeni zkoušce z vyučovaného jazyka a z počtů. Podle výsledků zkoušky byli zařazeni do tříd. Měšťanskou školu v Jablunkově navštěvovalo ve školním roce 1945/1946 celkem 363 žáků, z toho 214 chlapců a 149 děvčat. Ve školním roce 1949/1950 byla školní docházka jedenáctiletá. V této době do školy chodilo 433 žáků. Od roku 1948 byl ředitelem školy Richard Osenský.

Druhá část školy byla otevřena v roce 1974 na pravém břehu řeky Olše pro české i polské děti. Výstavba byla zahájena v roce 1970. Celkové náklady činily 33 500 000 Kčs. Vyučování začalo školním rokem 1974/1975 a ředitelem se stal Mgr. Vladislav Zogata. Od roku 1977 – 1991 škola byla pod vedením Karla Kozielka, kterého vystřídala Mgr. Anna Komínová. V letech 1994 – 2004 působil v ředitelské funkci Mgr. Rudolf Uhlář. Od roku 2004 řídí školu Mgr. Pavel Kantor.