V letech 2019 a 2020 žáci 1. stupně naší školy budou mít možnost absolvovat interaktivní vzdělávací program ekologické výchovy s názvem Recyklace očima mladého vědce. Žáci pochopí zákonitosti přírody a vliv člověka na ni, uvědomí si možné následky svého chování a vědomě přijmou zodpovědnost za své jednání. Obsahově je program rozdělen na tematické okruhy: recyklace a vodní svět, recyklace a půda a recyklace a vzduch, recyklace elektrospotřebičů a předcházení vzniku odpadů.
Jedná se o badatelsky orientovanou výuku, hravé pokusy, pozorování přírody v terénu i učebně, sběr dat v přírodě, projektová výuka, práce s informacemi metodou R-U-R (kritické myšlení), mezipředmětové vazby atd. Program je koncipovaný jako jednodenní či vícedenní, vhodný pro projektové dny, školy v přírodě, adaptační kurzy. Naplňuje průřezové téma předmětu Environmentální výchova.

Vzdělávací program je realizován v projektu „Ozdravná ekologie pro žáky ZŠ Jablunkov, Karlova Studánka, okres Bruntál“ v rámci výzvy č. 13/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu životního prostředí a projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Odkaz na webové stránky poskytovatele dotace:

https://www.sfzp.cz/

https://www.mzp.cz/

ProgramNárodní program životního prostředí
Prioritní oblast6. Environmentální prevence
Podoblast podpory6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Podporované aktivity6.1 F Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových programů a školení
Max. výše dotace SFŽP190 750,- Kč