Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace oznamuje konání zápisu dětí (nar. od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) k povinné školní docházce školního roku 2021/2022 dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. V tomto období zároveň proběhne zápis dětí (s odkladem povinné školní docházky nebo v posledním ročníku předškolního vzdělávání) ke vzdělávání v přípravné třídě ZŠ. Zápis proběhne formou individuálních schůzek se zákonnými zástupci dětí. Další informace ohledně zápisu najdete v příloze „Informační schůzka pro rodiče 2021“ níže.

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Základní škola preferuje osobní vyřízení zápisu formou individuální schůzky se zákonným zástupcem, který před zápisem vyplní odešle elektronickou přihlášku dítěte. Odkaz na el. přihlášku najdete v menu na webových stránkách školy. Poté bude zákonný zástupce vyrozuměn telefonicky pověřeným zaměstnancem školy k dohodě na termínu konání schůzky. V případě potřeby kontaktujte administrativní pracovnici p. Pavlu Pyszkovou, email: administrativa@zsjablunkov.cz, tel. 558 340 079.

Možnosti podání žádosti:
− do datové schránky školy,
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
− osobním podáním ve škole.

Během konání zápisu má zákonný zástupce právo podat žádost o odklad povinné školní docházky dítěte. Podrobné informace najdete rovněž v příloze „Informační schůzka pro rodiče 2021“ níže.