Oznámení o konání voleb do Školské rady ZŠ Jablunkov

Vážení rodiče, dne 5. 10. 2021 od 7.00 hod do 17.30 hod v budově Základní školy Jablunkov, Lesní 190, p.o. (pavilon B – přízemí) se uskuteční volby členů do Školské rady, v nichž určíte 2 zástupce ze strany zákonných zástupců žáků školy. Mandát členů Školské rady trvá 3 roky. V tento den rovněž organizujeme 1. třídní schůzky v tomto školním roce od 15.00 hod. Těšíme se na vaši účast. Níže najdete v přílohách kandidáty voleb včetně informace o přípravném výboru voleb.

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

čas letních prázdnin se kvapem blíží ke svému
konci a nový školní rok všichni vyhlížíme s přáním, aby nás
nepotkala žádná nebo alespoň minimální omezení z důvodu pandemie
koronaviru.  V novém školním roce jsme opět připraveni na různá
hygienická opatření, která nám doporučují MŠMT, MZ a KHS Moravskoslezského
kraje. Tedy uděláme pro bezpečnost a ochranu zdraví našich žáků vše, co bude
v našich silách. Abychom dodrželi nařízená opatření, bude cizím osobám a
zákonným zástupcům přístup do společných prostor školy omezen. Pokud si budete
potřebovat vyřídit záležitosti na sekretariátu školy anebo s pedagogy,
zvoňte u hlavních vchodů obou pavilonů, kde vás pověření zaměstnanci po uvedení
důvodu vpustí do školy. Z důvodu zjednodušení organizace návštěv ve škole
žádáme zákonné zástupce, aby si schůzky s pedagogy domlouvali dopředu
telefonicky nebo prostřednictvím informačního systému školy Edupage. Děkuji za
pochopení.

Organizace nového školního roku – nejdete v menu.

Žáci 2. – 9. ročníku a speciálních tříd – 1. 9. 2021

Vyučování pro žáky 2. – 9. ročníku a žáky
speciálních tříd začíná ve středu 1. září 2021 v 7.50 hod. Škola se
otevírá v 7.30 hod a žáci budou vcházet do budovy školy určenými vchody do
šaten. Žáky 6. ročníku budou očekávat jejich třídní učitelé před školou, kde si
žáky rozdělí dle tříd a přiřadí jim šatní skříňky. Vyučování žáků na 1. stupni
bude ukončeno v 11.30 hod a na 2. stupni ve 11.30 hod. Abychom
dodrželi pravidla ochrany zdraví našich žáků a zaměstnanců školy, bude přístup
rodičů do šaten žáků zcela omezen. 1. den ve škole nového školního roku máme
nařízeno ministerstvem zdravotnictví preventivní testování žáků a zaměstnanců
školy proti šíření
nových mutací viru SARS-CoV-2  (bližší informace vám poskytneme zprávou
prostřednictvím Edupage).

Žáci 1. ročníku a přípravné třídy – 1. 9. 2021

Rodiče s prvňáčky a dětmi z přípravné třídy
budeme očekávat v 8.00 hod. Před vstupem do šaten vás třídní učitelky
rozdělí do skupin podle tříd a zavedou vás do kmenových učeben. Tam proběhne
slavnostní přivítání a budou vám předány důležité informace k dalšímu
průběhu vyučování. Abychom dodrželi pravidla ochrany zdraví našich žáků
a zaměstnanců školy, bude moci doprovázet dítě v budově školy pouze 1
zákonný zástupce! Předpokládaný konec vyučování bude v 10.00 hod.
Preventivní testování žáků se uskuteční až 2. 9. 2021.

Školní družina

1. září 2021 proběhnou rovněž zápisy do školní
družiny na školní rok 2021/2022. Dítě můžete zapsat od 7.30 hod do 12.00 hod ve
vestibulu pavilonu E – budova 1. stupně (viz směrové tabulky). Školní družina
bude v provozu od 2. září 2021, včetně ranní družiny dle vnitřního řádu
ŠD, tzn. od 6.00 hod do 17.00 hod. Školní družinu mohou rovněž využívat i děti
z přípravné třídy. O pravidlech vyzvedávání dětí ze školní družiny budete
informování u zápisu.

Školní jídelna

Během 1. školního dne máte možnost si zajistit
přihlášení dětí ke školnímu stravování v jídelně. Paní ředitelka Lancová vám
doporučuje využít poslední srpnový týden k zajištění stravování nových žáků v
jídelně. Rodiče dětí přípravné třídy si mohou zajistit i svačinky dle ceníku
školní jídelny. K zápisu dětí ke školnímu stravování využívejte vchod do
školní jídelny – ze zadní časti školního areálu. Jiným vchodem není možné do
budovy školy vstupovat. Stravování žáků ve školní jídelně bude zahájeno od 2.
září 2021.

Vyučování ve čtvrtek 2. 9. 2020 a pátek 3. 9. 2021

Téma: Třídnické práce, projekt třídní řád

Přípravná třída – 7,50 – 11,00 hod, následuje oběd, školní družina (8,30 hod
– svačina)

1. roč. – 7,50 – 11,00 hod, následuje oběd, školní družina

2. – 5. roč. – 7,50 – 11,30 hod, následuje oběd, školní družina

Speciální třídy – 7,50 – 11,30, následuje oběd, školní družina

6. a 7. ročník: 7,50 – 12,45 hod, následuje oběd
8. a 9. ročník: 7,50 – 12,30 hod, následuje oběd

Od pondělí 6. 9. 2021 – výuka podle rozvrhu, který najdete v odkazu
elektronický informační systém, který průběžně sledujte po celou dobu školního
roku.

Přejeme všem úspěšný vstup do nového školního roku.

Níže najdete platný manuál MŠMT ČR k zahájení školního roku 2021/2022

Mgr. Pavel Kantor, ředitel

Oznámení o přijetí žáků k povinné školní docházce školního roku 2021/2022

Níže najdete odkaz na zveřejnění seznamu žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku ZŠ školního roku 2021/2022. Rozdělení žáků do tříd včetně přidělení třídního učitele zveřejníme od 21. 6. 2021. Přijetí dětí do přípravné třídy ZŠ je řešeno individuálně se zákonnými zástupci.

Oznámení o konání zápisu dětí k povinné školní docházce v 1. ročníku ZŠ a zápisu dětí ke vzdělávání v přípravné třídě ZŠ od 1. 9. 2021

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace oznamuje konání zápisu dětí (nar. od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) k povinné školní docházce školního roku 2021/2022 dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. V tomto období zároveň proběhne zápis dětí (s odkladem povinné školní docházky nebo v posledním ročníku předškolního vzdělávání) ke vzdělávání v přípravné třídě ZŠ. Zápis proběhne formou individuálních schůzek se zákonnými zástupci dětí. Další informace ohledně zápisu najdete v příloze “Informační schůzka pro rodiče 2021” níže.

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Základní škola preferuje osobní vyřízení zápisu formou individuální schůzky se zákonným zástupcem, který před zápisem vyplní odešle elektronickou přihlášku dítěte. Odkaz na el. přihlášku najdete v menu na webových stránkách školy. Poté bude zákonný zástupce vyrozuměn telefonicky pověřeným zaměstnancem školy k dohodě na termínu konání schůzky. V případě potřeby kontaktujte administrativní pracovnici p. Pavlu Pyszkovou, email: administrativa@zsjablunkov.cz, tel. 558 340 079.

Možnosti podání žádosti:
− do datové schránky školy,
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
− osobním podáním ve škole.

Během konání zápisu má zákonný zástupce právo podat žádost o odklad povinné školní docházky dítěte. Podrobné informace najdete rovněž v příloze “Informační schůzka pro rodiče 2021” níže.