Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace oznamuje konání zápisu dětí (nar. od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016) k povinné školní docházce školního roku 2022/2023 dle § 36 odst. 4 školského zákona ve dnech 7. dubna a 8. dubna 2022 od 13.00 hod do 16.00 hod v budově 1. stupně ZŠ (pavilon E). V tyto dny zároveň proběhne zápis dětí (s odkladem povinné školní docházky nebo v posledním ročníku předškolního vzdělávání) ke vzdělávání v přípravné třídě ZŠ. Zápis proběhne prezenční formou se zákonnými zástupci dětí. Další informace ohledně zápisu najdete v příloze „Informace k zápisu 7. – 8. 4. 2022“ níže.

Nabízíme přijetí dětí k základnímu vzdělávání:

  • v běžné třídě (předpoklad 2 třídy)
  • ve speciální třídě pro žáky s vadami řeči (logopedická)
  • ve speciální třídě pro žáky s mentálním postižením
  • ve speciální třídě pro žáky s autismem

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Základní škola preferuje osobní vyřízení zápisu formou účasti dítěte se zákonným zástupcem, který před zápisem vyplní a odešle elektronickou přihlášku dítěte. Odkaz na el. přihlášku najdete v menu na webových stránkách školy. Elektronickou přihlášku odešlete do 31. 3. 2022 z důvodu administrace zápisu.

V případě potřeby kontaktujte administrativní pracovnici p. Pavlu Pyszkovou, email: administrativa@zsjablunkov.cz, tel. 558 340 079.

Možnosti podání žádosti:
− do datové schránky školy,
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
− osobním podáním ve škole.

Během konání zápisu má zákonný zástupce právo podat žádost o odklad povinné školní docházky dítěte. Podrobné informace najdete rovněž v příloze „Informace k zápisu 7. – 8. 4. 2022“ níže.