Oznámení o přijetí žáků k povinné školní docházce školního roku 2021/2022

Níže najdete odkaz na zveřejnění seznamu žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku ZŠ školního roku 2021/2022. Rozdělení žáků do tříd včetně přidělení třídního učitele zveřejníme od 21. 6. 2021. Přijetí dětí do přípravné třídy ZŠ je řešeno individuálně se zákonnými zástupci.

Oznámení o konání zápisu dětí k povinné školní docházce v 1. ročníku ZŠ a zápisu dětí ke vzdělávání v přípravné třídě ZŠ od 1. 9. 2021

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace oznamuje konání zápisu dětí (nar. od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) k povinné školní docházce školního roku 2021/2022 dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. V tomto období zároveň proběhne zápis dětí (s odkladem povinné školní docházky nebo v posledním ročníku předškolního vzdělávání) ke vzdělávání v přípravné třídě ZŠ. Zápis proběhne formou individuálních schůzek se zákonnými zástupci dětí. Další informace ohledně zápisu najdete v příloze „Informační schůzka pro rodiče 2021“ níže.

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Základní škola preferuje osobní vyřízení zápisu formou individuální schůzky se zákonným zástupcem, který před zápisem vyplní odešle elektronickou přihlášku dítěte. Odkaz na el. přihlášku najdete v menu na webových stránkách školy. Poté bude zákonný zástupce vyrozuměn telefonicky pověřeným zaměstnancem školy k dohodě na termínu konání schůzky. V případě potřeby kontaktujte administrativní pracovnici p. Pavlu Pyszkovou, email: administrativa@zsjablunkov.cz, tel. 558 340 079.

Možnosti podání žádosti:
− do datové schránky školy,
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
− osobním podáním ve škole.

Během konání zápisu má zákonný zástupce právo podat žádost o odklad povinné školní docházky dítěte. Podrobné informace najdete rovněž v příloze „Informační schůzka pro rodiče 2021“ níže.

Informace k používání ochranných pomůcek dýchacích cest pro žáky ve škole

Nařízením MZDR ČR se upravuje od 25. 2. 2021 používání ochranných pomůcek dýchacích cest pro žáky a zaměstnance školy a školského zařízení. Podrobnosti najdete v přiložených dokumentech níže.

Informační schůzka k zápisům do 1. ročníku základního vzdělávání a přípravné třídy ZŠ

Vážení rodiče, dovolte, abychom vás pozvali na tradiční informační schůzku pro rodiče našich budoucích žáčků, která proběhne dne 17. 3. 2021 v 15.15 hod on – line formou. Na online schůzku se přihlásíte kliknutím na odkaz pod úvodním textem. Před přihlášením není třeba nic vyplňovat. Stačí, když se přihlásíte nejdříve 10 min před schůzkou. Cílem schůzky je informovat rodiče o možnostech vzdělávání v běžné 1. třídě, v logopedické 1. třídě, ve speciální 1. třídě a v přípravné třídě ZŠ. Dále se dozvíte, jak přihlásit dítě k zápisu formou elektronické přihlášky, a další důležité informace ohledně zápisu.

Informace pro zákonné zástupce k ošetřovnému v případě karantény dítěte

Škola potvrzení pro zaměstnavatele zákonného zástupce žáka v karanténě nevydává. Informace na webu ČSSZ, viz odkaz níže.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/dopad-otevreni-1-a-2-trid-zakladnich-skol-na-narok-na-osetrovne?inheritRedirect=true&redirect=https%3A%2F%2Fwww.cssz.cz%2Fweb%2Fcz%2Fvyhledavani%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3Do%25C5%25A1et%25C5%2599ovn%25C3%25A9%2Bv%2Bdob%25C4%259B%2Bkarant%25C3%25A9ny%2Bd%25C3%25ADt%25C4%259Bte%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords_user_inputed%3Do%25C5%25A1et%25C5%2599ovn%25C3%25A9%2Bv%2Bdob%25C4%259B%2Bkarant%25C3%25A9ny%2Bd%25C3%25ADt%25C4%259Bte

Informace k usnesení vlády ČR o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Vážení rodiče, Moravskoslezský kraj určil naši školu v době uzavření tříd 1. stupně ZŠ jako školu a školské zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí. Jedná se o děti ve věku od 3 – do 10 let. Děti budou po dobu péče ve škole zařazeni do on-line výuky nebo budou ve skupinkách pod dohledem pedagogických pracovníků. Během tohoto období je poskytnuta tento žákům strava zdarma ve školní jídelně (oběd). Časový rozsah péče je určen v pracovní dny od 4. 1. 2021 do 11. 4. 2021 od 6.00 hod do 18.00 hod. Přehled vybraných profesí najdete v příloze usnesení MSK. V případě zájmu využití péče vyplňte níže přiložený formulář a zašlete emailem na adresu administrativa@zsjablunkov.cz, případně kontaktujte p. Pavlu Pyszkovou na tel. 558 340 079.